صفحه اصلي     |     شماره جاري |
 جستجو
شیرازه : نشريه الكترونيكي علوم كتابداري،آرشیو و  اطلاع رساني سال اول - شماره ی ششم / مهر و آبان 1387
اندكي آشفتگي

 

 

غلامرضا امیر خانی

 
 

اگر گذرت به افغانستان افتاده باشد، به راحتي متوجه مي شوي كه نه تنها بين اهل ادب بلكه ميان عامه مردم هم بيدل دهلوي و اشعار او جايگاه ويژه اي دارد. از جمله ابياتي كه از سفرهايم به اين كشور در خاطرم مانده ، بيت زير است :

   در هر كمال اندكي آشفتگي خوش است                 گيرم كه عقل كل شده اي بي جنون مباش

پيدايش و شكل گيري شيرازه ، همانگونه كه همه مي دانند، ثمره فكر و ذوق دكتر خسروي بود.حتي نام آن را هم ايشان پيشنهاد داد (و البته من خودم پيشنهاد ديگري داشتم). آنچه كه مرا به ياد شعر بيدل انداخت ، تاملي در علت تولد شيرازه بود. دكتر خسروي مدير مسئول مهمترين و معتبرترين نشريه كتابداري ايران بود و هست. وبلاگ گفتگو هم كه فعال و پرخواننده بود. مشغله هاي اجرايي و تحقيقاتي هم جاي خود. عقل سليم حكم مي كند براي خود دردسر تازه درست نكنيم كه نه سود مالي دارد و نه سابقه پژوهشي محسوب مي شود و نه ... .

خوب پاسخ چيست ؟ به نظر من پاسخ را بايد از همان شعر بيدل جست. بله همان اندكي جنون علت اصلي اين قبيل كارهاست. واقعا به اين نكته ايمان دارم كه كارهايي رنگ ماندگاري مي گيرند كه ذره اي از همان چاشني جنون را با خود داشته باشند. كارهايي كه صرفا در چارچوب دو دوتا چهارتا محاسبه نشوند.

 

چرخش اطلاعات در فرآيند انتشار شیرازه کُند است

 

 

دکتر سید جواد قاضی میر سعید

 
در پاسخ به سئوال يک به نظر می رسد چنانچه  امکانات بیشتری در اختيار شما قرار گيرد توان ارائه شرايط مطلوب تری رادر انتشار اين نشريه داريد و در پاسخ به سئوال دو: چرخش اطلاعات در فرآيند انتشار آن کُند است ،به گونه ای که عنوان يک خبر روی صفحه اصلی نشريه مدت­ها باقی می ماند در نتيجه انگيزه برای مراجعه ی هر روزه وجود ندارد و نکته سوم اينکه دست اندرکاران انتشار نشريه می بايست تعامل خود را گسترش داده و در سطح کشور به دنبال دست يابی به موضوعات و مباحث جديد از منظر خانواده بزرگ کتابداری اعم از استادان، دانشجويان و کارکنان اين حرفه باشند. با تشکر مجدد از زحمات شما.

 هرگونه برداشت با ذکر مأخذ مجاز است. نظرات نویسندگان لزوما" نظر شیرازه نیست.