صفحه اصلي     |     شماره جاري |
 جستجو
شیرازه : نشريه الكترونيكي علوم كتابداري،آرشیو و  اطلاع رساني سال اول - شماره ی ششم / مهر و آبان 1387

شوراي جهاني آرشيو

شعبه منطقه‌اي شرق آسيا(EASTICA) وشعبه منطقه اي اروپا(EURBICA)

 

گرداوری و ترجمه: فاطمه زارع زاده

 
منطقه شرق آسیا
شعبه منطقه‌اي شرق آسيا شوراي جهاني آرشيو در سال 1993 به عنوان دهمين شعبه شوراي جهاني آرشيو،فعاليت خود را به صورت رسمي آغاز كرد.
اين شعبه با هدف احقاق اهداف عمومي شوراي جهاني آرشيو در كشورهاي آسياي شرقي ايجاد شد.كشورهاي چين،ژاپن، كره،مغولستان در حال حاضر اعضاي آن هستند.

ساختار سازماني
مجمع عمومي، كميته اجرايي و دبيرخانه ساختار سازماني شعبه منطقه‌اي شرق آسيا شوراي جهاني آرشيو را تشكيل مي‌دهند.
اساسنامه شعبه در سال 1996 بريا آخرين بار در كنفرانس پكن اصلاح شده است.

اعضا و شيوه عضويت
5 گروه عضويت متشكل از كشورها و مناطق واقع در آسياي شرقي را دارا مي‌باشد.
گروه A آرشيوهاي محلي/منطقه‌اي،
گروه Bانجمن هاي آرشيوداران ملي و منطقه‌اي،
گروه C موسسات مديريتي و حفاظت اسناد و مواد آرشيوي و موسسات آموزشي متخصصين آرشيو،
گروه D افراد شامل كارمندان بازنشته و مشغول به كار در مراكز آموزشي، خدماتي و سازماني آرشيوي،
گروه E اعضاي افتخاري.
به منظور عضويت، تكميل فرم عضويت وفرستادن آن به دبير كل الزامي است.

انتشارات
نشريه " آرشيوهاي شرق آسيا " و "خبرنامه شعبه منطقه‌اي شرق آسيا EASTICA" هر سال منتشر و براي اعضا و به شوراي جهاني آرشيو فرستاده مي‌شود.نقشه وب سايت
در وب سايت شعبه منطقه‌اي شرق آسيا شوراي جهاني آرشيو اين مطالب ديده مي شود:
تازه‌ها،درباره استيكا ،فهرست راهنماي اعضا،به استيكا بپيونديد،انتشارات،تقويم رويدادها،گالري عكس،با ما تماس بگيريد،ارتباط به ساير وب سايت ها

نشاني وب سايت شعبه منطقه‌اي شرق آسيا شوراي جهاني : www.eastica.org


شعبه منطقه اي اروپا


شعبه منطقه اي اروپا شوراي جهاني آرشيو در سال 2001 در شانزدهمين كنفرانس اروپايي آرشيو در فلورانس تشكيل شد.
ايوربيكا به منظور تحقق اهداف شوراي جهاني آرشيو در كشور هاي اروپايي شكل گرفت.
كشورهاي قاره اروپا از اين طريق مي توانند آشكارا در شوراي جهاني آرشيو نمود پيدا كنند.

ساختار سازماني
مجمع عمومي كه كليه اعضا حق شركت در آن را دارند.
كميته اجرايي شامل رئيس ،نايب رئيس ،دبير كل و خزانه دار و اعضاي ديگر در صورت لزوم كه توسط افراد داراي حق راي تعيين مي شوند .
دبيرخانه متشكل از تعداد مورد نياز كارمند براي اجراي امور است.
رابط ميان ايوربيكا و شوراي جهاني آرشيو، دبير كل است.

اعضا و شيوه عضويت
عضويت در اين شعبه به سازمان هاي ملي آرشيوي اروپا،نهاد هاي تخصصي آرشيو(در سطح ملي)
كه گروه هايA و B تعريف شده در شوراي جهاني آرشيو بگنجند و همچنين ساير آرشيو هاي ملي ومنطقه اي اروپايي گسترش يافته است.افرادي از ملل اروپا كه كارهاي برجسته در زمينه آرشيو انجام داده باشند به عضويت افتخاري در مي آيند. ايوربيكا داراي دو ناظر از كانادا و آمريكا مي باشد.

انتشارات شامل تحقيقي در ارزشيابي، شكل گيري اشكال مديريت اسناد و مطالب و مجلات در .EAD/DTD/EAC زمينه
انتشارات سازماني شامل :صورت جلسات مجمع عمومي و گزارشات ايوربيكا است.

نقشه وب سايت
• نقشه سازماني:موقعيت سازماني،اعضا،هيات اجرايي،فلسفه و اهداف،اسناد كاري
• انتشارات
• اخبار
• ارتباط به ساير وب سايت ها: وب سايت هاي عمومي، وب سايت هاي اروپايي، وب سايت ها
• اسناد و مواد آرشيوي الكترونيكي: مطالب عمومي، تدابير، استاندارد ها،.ابزار و كاربرد،.طرح هاي ارائه شده، مسائل قانوني،ذخيره سازي

نشاني وب سايت شعبه منطقه اي اروپا شوراي جهاني www.eurbica.orgهرگونه برداشت با ذکر مأخذ مجاز است. نظرات نویسندگان لزوما" نظر شیرازه نیست.