جستجوی وب سایت
 جستجو

 
 
صفحه هاي مرتبط
 English | العربیه | Italiano | Français | Русский سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران صفحه اصلی تماس با ما نقشه سایت
دفتر ثبت حافظة جهاني ايران

دفتر ثبت حافظة جهاني ايران
دفتر ثبت حافظة جهاني ايران در بهمن ماه 1387 ايجادشد. هدف از ايجاد دفتر ثبت در سطح ملي، آگاهي از كل ميراث مستندي است كه توسط سازمانهاي مختلف كشور و افراد خصوصي نگهداري مي شوند و لازم است، تدابيري هماهنگ براي حفاظت آنها در نظرگرفته شود. 
براي ثبت هر اثر در دفتر ثبت حافظه جهاني ايران ابتدا برگ پيشنهاد ثبت اثر در قالب پرسشنامة برنامة حافظة جهاني توسط صاحب يا صاحبان اثر تكميل ميشود و پس از بررسي اوليه در گروه ارزيابي، پرونده براي     تصميم گيري نهايي به كميتة ملي حافظة جهاني ارائه مي گردد. اين كميته درصورتي كه اثر واجد شرايط ثبت باشد، آن را در فهرست حافظة جهاني ايران به ثبت مي رساند.
كميته پس از ثبت آثار واجد شرايط در فهرست حافظة جهاني ايران در هر دورة دوساله، از بين اين آثار دو اثر را براي ثبت در برنامة حافظة جهاني برمي گزيند. اين آثار از طريق كميسيون ملي يونسكو در ايران به برنامة حافظة جهاني سازمان آموزشي، علمي و فرهنگي ملل متحد (unesco) پيشنهاد مي شود. پرونده هاي ارسالي پس از طي مراحل مقدماتي و نهايتا طرح در كميتة مشاورة بين المللي (IAC) و تاييد مدير كل يونسكو در فهرست ميراث مستند برنامة حافظة جهاني به ثبت مي رسد.
در دور نخست و در سال 1387 شش اثر و در دوره دوم، در سال 1388 نيز شش اثر ديگر در اين دفتر به ثبت رسيد. 


مشاهده دفتر ثبت حافظه جهاني ايران

 

منابع برگزيده ايراني در حافظه جهاني
 


کليه حقوق اين سايت برای سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران محفوظ است (يادداشت هاي حقوقي)