پالايشگاه آبادان در اشغال متفقين

منشأ سند: مؤسسه‌ي مطالعات تاريخ معاصر ايران
رنگ: سياه - سفيد
قطع: -
تاريخ:1320ش.؛ محل:پالايشگاه آبادان؛ عكاس: -

اين را گفتم اعليحضرت خوشحال شوند!
آخرين روز مرداد، در مانور ارتش در همدان، رضا شاه در حضور وليعهد و دولتمردان دست به سينه‌ي خود از ژنرال «ژندار» مستشار فرانسوي دانشكده‌ي افسري پرسيد: اين ارتش در برابر هجوم قواي بيگانه چقدر مقاومت مي‌كند؟
 ژنرال فرانسوي فوراً جواب داد: دو ساعت، قربان!
   شاه اخمهايش را در هم كشيد. متملقان دور و بر ژنرال ريختند كه چرا به اعليحضرت چنين جوابي داده است. او در پاسخ گفت: اين را گفتم تا اعليحضرت خوشحال شوند وگرنه دو دقيقه هم نمي‌تواند.
منبع:
محمود حكيمي، داستانهائي از عصر رضا شاه، تهران، قلم، ص 342.

آغاز جنگ جهاني دوم و بيانيه‌ي دولت ايران

آرشيو ملي ايران، گنجينه‌ي پربهائي از اسناد جنگ جهاني دوم در خود نهفته دارد. بررسي محتواي اين سندها، مظلوميت ملت ايران و فراواني خسارت‌هاي ناشي از آن را، در روياروئي با ...


معرفي كتاب «امنيت در دوره‌ي رضاشاه»

امنيت، نيازي حياتي و ركني اساسي براي جامعه‌هاي بشري است. از اين‌رو، حكومت‌ها به اين مقوله‌ي بسيار مهم توجه ويژه‌اي دارند. كتاب «امنيت در دوره‌ي رضاشاه»، از دو جنبه‌ي سخت‌افزاري و نرم‌افزاري، موضوع امنيت‌ ...


بازداشتگاه‌هاي متفقين

در سال 1320، متفقين تعداد دويست نفر از شخصيت‌ها را بازداشت كردند كه تمامشان از رجال و افراد زبده‌ي زمان خود بودند. در سال1320 آدم باسواد كم بود و اين‌هائي كه بازداشت شدند، سرآمدان رده‌ي خودشان به شمار مي‌رفتند...


 

 


توصيه‌هائي در چيدمان و نگهداشت كتاب‌ها
1. از ذخيره كردن كتاب‌ها در محل‌هائي كه دما و رطوبت بالا دارد يا داراي نوسان دما و رطوبت مي‌باشد، خودداري نمائيد.
2. كتاب‌ها را، دور از نور مستقيم خورشيد نگه‌داريد.
3. كتاب‌ها بايد در جائي نگهداري شوند كه هوا در آن‌ به آساني جاري باشد.
4. كتاب‌ها را، بر روي سطح صاف و بدون برجستگي قرار دهيد.
5. چيدمان كتاب‌ها، مي‌بايد در قفسه‌ها به صورت عمودي و به ترتيب اندازه باشد.
6. قفسه‌هاي كتاب، مي‌بايد صاف و بدون برجستگي و به اندازه‌ي كافي محكم باشد تا تحمل وزن كتاب‌ها را داشته‌باشد.