بخشي از اسناد و مدارك شهريور 1320«بخشي از اسناد و مدارك شهريور 1320»، نام مقاله‌اي به كوشش فاطمه تركچي و علي ططري است كه در خلال آن، مجله‌اي حاوي بريده‌ي روزنامه، اعلاميه‌ها، نامه‌ها و دو متن مربوط به وقايع شهريور، معرفي شده است. طبق نوشته‌ي نويسندگان، نام گردآوران اين مجموعه و انگيزه‌ي‌ آنان از انجام اين كار، در جائي ثبت نشده است. اما بررسي اين مجموعه، اطلاعات مهمي در باره‌ي اوضاع ايران در سال‌هاي اشغال، از سوم شهريور تا چهارم مهر 1320ش. در اختيار پژوهشگران قرار مي‌دهد. پس از مقدمه، نمونه‌هائي از اسناد و مدارك موجود در اين مجموعه، به خوانندگان معرفي شده‌است. از مقاله‌ي ياد شده، در نشاني اينترنتي زير، مي‌توان بهره برداري كرد:
http://www.ical.ir/digital/archive/16169/شماره_چهارم/مجموعه_مقالات.