به پايان‌رسيدن طرح حفاظتي و مرمتي سندهاي بيوتات (ادامه)مرحله‌ي دوم:
 اين كار، شامل ساماندهي اسناد بيوتات مرمت نشده بود كه در اين مرحله، كارشناسان اين اسناد را مرمت كردند.
در همين راستا:
1. مواد مصرفي در مرمت اين اسناد، طي مراحل مختلف مورد بررسي قرارگرفت، و بهترين روش براي مرمت آن‌ها به كار گرفته‌شد.
2. مرحله‌ي گاردبندي؛ در اين گام؛ كارشناسان با مشكلات فراوان در گاردكردن پاره‌اي از سندها مانند پاكت‌هاي موجود در آلبوم بيوتات، دفترها و دفترچه‌ها درگير بودند كه پس از رايزني‌هاي لازم، تصميم نهائي، در اين زمينه گرفته شد و مقرر گرديد هر يك از اين سندها با فنون خاص خود، گاردبندي شوند.
در مرحله‌ي گاردبندي، كاغذهائي با ابعاد مناسب برش داده شد و اين كاغذها به صورت جزءهاي منظم و يكدست جزءبندي گرديد. سپس جزءهاي آماده، در اختيار مرمتكاران قرار گرفت تا بر اساس ترتيب صفحات جزء، سندها در آن گارد شود
هر سند به تناسب اندازه، بر روي كاغذ مخصوص گارد قرار داده شد و مرمتكار، كادرهائي به اندازه‌ي مورد نظر ايجادكرد. آن‌گاه اين سندها را با استفاده از چسب‌هاي مخصوص و فنون مختلف، به دقت درون كادرها قراردادند.
براي گاردبندي هم از كاغذهائي با ويژگي آرشيوي استفاده شد و بررسي‌ها و آزمايش‌هاي لازم براي تعيين‌ پ‌هاش [PH] و باقيمانده‌ي قليائي در باره‌ي كاغذهاي انتخاب شده براي گاردبندي به‌دقت انجام گرفت.
بعد از اين مرحله، سندهاي گارد شده و جزءبندي كرده، درون كاغذ مخصوص(ريليز) گذاشته‌شد و پرس سرد شد.
پس از اين اقدام، مرمتكاران براي صاف‌كاري و يكدست كردن كار، به مدت معيني دسته‌هاي جزء كرده را لاي دو صفحه‌ي چوبي قرار دادند.
3. پس از طي اين مراحل، اسناد بيوتات براي تهيه‌ي تصوير رقمي، به اداره‌ي ريزفيلم و اسناد رقمي، ارسال شد.
 4. صفحه‌هاي گاردبندي و جزءبندي كرده را، همكاران به روش ته‌دوخت جلدسازي كردند و همانند مرحله‌ي نخست، با چرم مورد نظر عطف‌بندي و گوشه‌چرم و مجلد كردند. (ادامه دارد)