معرفي كتاب «امنيت در دوره‌ي رضاشاه»امنيت، نيازي حياتي و ركني اساسي براي جامعه‌هاي بشري است. از اين‌رو، حكومت‌ها به اين مقوله‌ي بسيار مهم توجه ويژه‌اي دارند. كتاب «امنيت در دوره‌ي رضاشاه»، از دو جنبه‌ي سخت‌افزاري و نرم‌افزاري، موضوع امنيت‌ را در عصر رضاشاه، مورد نقد و بررسي قرار داده‌است. كتاب، شامل مقدمه و سه بخش است.
   در مباحث آغازين كتاب، نخست سازمان‌هاي نظامي ايران در دوره‌ي قاجار و پهلوي اول بررسي گرديده و تحولات نيروهاي نظامي و انتظامي پس از كودتاي 1299، اقدام‌ها و اصلاحاتي كه در جهت گسترش آن‌ها صورت گرفته است و نيز، ميزان توانائي‌هاي اين نهادها، مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته‌است.
نويسنده در دنباله، در مبحثي با عنوان «توسعه‌ي سازماني؛كاركرد و دستاورد»، به بررسي زمينه‌ها و دلايل پيدايش قشون متحدالشكل پرداخته‌است. آن‌گاه بحران امنيت، سياست رضاشاه در برخورد با عشاير و آثار و پيامدهاي آن و نيز، عملكرد ارتش و نظميه در برقراري امنيت، نقد و بررسي شده است.
مبحثي نيز، به بررسي امنيت در اقتصاد و همچنين، نقش و جايگاه نخبگان خدمتگزار در تأمين امنيت، اختصاص يافته است. در پايان مباحث كتاب نيز، اسناد و تصاوير آمده است.
كتاب «امنيت در دوره‌ي رضاشاه»، نوشته‌ي سيدمصطفي تقوي، به همت مؤسسه‌ي مطالعات تاريخ معاصر، در 264 صفحه، در سال 1389 به چاپ رسيده‌است.