برگزاري نشست تخصصي مديريت اسناد الكترونيدر روز دوشنبه يازدهم مهرماه، نشست تخصصي مديريت اسناد الكتروني، با حضور دكتر رضائي شريف‌آبادي و شماري از كاركنان سازمان اسناد و كتابخانه‌ي ملي ايران، برگزار شد.
در اين نشست، ابتدا توضيحاتي در باره‌ي فعاليت‌هاي سازمان در زمينه‌ي اسناد الكتروني داده شد و بيان گرديد كه دو تا سه سال است كه سازمان به صورت جدي مسائل مربوط به اسناد الكتروني را دنبال مي‌كند و 25 جلسه‌ در باره‌ي مديريت اسناد الكتروني، با بررسي استاندارد استراليا برگزار و 9 جلسه نيز، با تأكيد بر اتوماسيون اداري، تشكيل شده است.
سپس آقاي دولت‌آبادي، رابط اسناد سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج كشاورزي، به سياست‌هاي سازمان متبوع خود و اين‌كه كوشيده‌اند طي چهار سال، با بررسي همكاران مجموعه، چارگون و پيوست، نرم‌افزاري براي اتوماسيون برگزينند كه بهتر بتوان با آن اهداف سازمان را با نظرداشت ارتباط با آرشيو ملي پياده كرد، سخن به ميان آورد.
در ادامه‌ي بحث، دكتر رضائي با طرح پرسش‌هائي چون تفاوت اتوماسيون اداري با اسناد الكتروني، نظريه‌ي ارزشيابي و امحا، بيان مفهوم سند اداري، همكاران حاضر در نشست را، به بيان ديدگاه‌هاي خود و تبادل اطلاعات در اين زمينه، دعوت كرد.