آشنائي با موزه‌ي كندلوس كجور و اسناد تاريخي آنپيام بهارستان، يكي از نشريات كتابخانه، موزه و مركز اسناد مجلس شوراي اسلامي است كه مقالات آن به صورت مجازي هم، در وبگاه اين نهاد جستجوپذير و درخور بهره برداري است. يكي از مقاله‌هاي نگاشته شده در شماره‌ي هفتم اين فصلنامه، مقاله‌اي با عنوان «آشنائي با موزه‌ي كندلوس كجور و اسناد تاريخي آن» است كه در آن – همان‌گونه كه از نام مقاله پيداست- به معرفي موز‌ه‌ي كندلوس پرداخته شده است. نگارنده، پس از ذكر مقدمه‌اي در باره‌ي تاريخچه‌ي منطقه و اهميت آثار تاريخي موجود در آن، تاريخ گشايش موزه را، سال 1366 و با همت فردي به نام مهندس علي‌اصغر جهانگيري، يادكرده است.
اسناد موجود در اين موزه، بر اساس مقاله قريب به 500 برگ اعلام شده كه در زمان‌هاي متفاوت تهيه شده‌اند. قديمي‌ترين سند اين مجموعه، مبايعه‌نامه‌ي املاك خاندان عربيشاه در قريه‌ي مونج است كه در سال 1026ق. كتابت گرديده است.
موضوع اين سندها، شامل مواردي چون فرمان‌هاي شاهان، رقم‌هاي شاهزادگان، حكم حاكمان محلي، نامه‌هاي رجال سياسي و نظامي، مبايعه‌نامه، مصالحه‌نامه، عقدنامه، شكوائيه، نامه‌هاي اداري و دوستانه است. در اين نهاد، اسنادي از دوره‌ي صفويان و افشاريان، فتحعلي‌شاه، محمدشاه، ناصرالدين‌شاه، مظفرالدين‌شاه، محمدعلي‌شاه، احمدشاه و رضاشاه پهلوي، به چشم مي‌خورد كه از نظر منشأ پيدايش، متعلق به خاندان‌هائي از كندلوس، كيامكارج و كيكوج، كجور، كلارستاق، محال ثلاث و اطراف است.