تصويب‌نامه‌ی هيئت وزيران، در باره‌ی «اساسنامه‌ی شورای دريائی»سندي كه در اين شماره و به مناسبت هفتم آذر، «روز نيروي دريائي» قصد معرفي آن را داريم، با شماره‌ي 240008846 در مخازن آرشيوي معاونت اسناد نگهداري مي‌شود.
سند، حاوي تصويب‌نامه‌ي هيئت وزيران، در باره‌ي اساسنامه‌ي شوراي دريائي است. اين شورا به منظور مطالعه، پيشنهاد و اظهار نظر در زمينه‌ي كليه‌ي مسائل دريائي و دريانوردي شكل گرفت و اعضاي آن، عبارت بودند از:
- نخست‌وزير؛
- معاون نخست‌وزير؛
- نماينده‌ي وزارت دارائي؛
- نماينده‌ي وزارت جنگ (نيروي دريائي)؛
- نماينده‌ي وزارت فرهنگ؛
- نماينده‌ي وزارت راه؛
- نماينده‌ي وزارت بازرگاني؛
- نماينده‌ي وزارت گمركات و انحصارات؛
- نماينده‌ي سازمان اطلاعات و امنيت كشور؛
- نماينده‌ي شركت ملي نفت ايران؛
- نماينده‌ي اتاق بازرگاني؛
- دو فرد متبحر در امور دريائي.
وظايف شورا در اين اساسنامه، چنين برشمرده شده است:
الف- تعيين اصول سياست دريائي كشور؛
ب- اظهار نظر در باره‌ي قوانين، مقررات و مسائل مختلف دريائي و دريانوردي كه از طرف نخست‌وزير به آن ارجاع مي‌شود؛
ج- هماهنگ ساختن فعاليت و مقررات سازمان‌هاي مختلفي كه با مسائل گوناگون دريائي و دريانوردي ارتباط دارند.
نظرات شورا، جنبه‌ي مشورتي داشت و تصميم‌گيرنده‌ي نهائي شخص نخست‌وزير بود. همچنين تصميمات شورا، با موافقت هفت نفر از اعضاي آن، تصويب‌شده تلقي مي‌شد.
در آخرين ماده‌ي اين اساسنامه، كليه‌ي وزارتخانه‌ها، بنگاه‌ها و شركت‌هاي دولتي و يا مؤسساتي كه با سرمايه‌ي دولت تأسيس شده بودند، مكلف شمرده شدند كه آمار و اطلاع مورد نياز شورا را در اختيار دبيرخانه‌ي آن قرار دهند.