يكنواخت‌سازی كاربرگه‌های اطلاع‌رسانی تاريخ شفاهیيكي از نيازمندي‌هاي اطلاع‌رساني به پژوهشگران، وجود مقررات و آئين‌نامه‌هائي است كه شرايط اطلاع‌رساني را به آگاهي پژوهشگر مي‌رساند، و روش يكساني در مورد همه‌ي مراجعان معمول مي‌دارد. اين مقررات، بايد با توجه به قانون تأسيس سازمان و هدف‌هاي آن باشد.
گروه اطلاع‌رساني منابع ديداري و شنيداري، از سال 1386 اتاق اطلاع‌رساني تاريخ شفاهي را تأسيس كرده و با فراهم ساختن زمينه و بستر كار، به امر اطلاع‌رساني منابع تاريخ شفاهي،سرگرم مي‌باشد.
يكي از فعاليت‌هاي اخير اين گروه، اقدام به يكنواخت‌سازي مقررات و كاربرگه‌هاي پژوهشگران متقاضي استفاده از منابع تاريخ شفاهي است. هم‌اينك «كاربرگه‌ي تعهد و شيوه‌ي ارجاع مصاحبه‌ي تاريخ شفاهي» و «آئين‌نامه‌ي اجرائي دسترسي به منابع تاريخ شفاهي»، با همكاري اداره‌كل شناسائي و فراهم‌‌آوري اسناد ملي، در دست بررسي و اصلاح است.