مصوبات دويست و شصت و پنجمين جلسه‌ی شورای اسناد ملیدويست و شصت و پنجمين جلسه‌ي شوراي اسناد ملي، ساعت 8 صبح روز شنبه مورخ5/9/1390، با حضور اعضاي شورا،آقايان: غلامرضا عزيزي، سرپرست معاونت اسناد ملي و دبيرشورا؛ دكتر مهدي حجت، عضو متبحر در تاريخ و فرهنگ ايران و رئيس شورا؛ دكتر رضا داوري اردكاني، عضو متبحر در تاريخ و فرهنگ ايران؛ دكتر اصغر عربيان، دادستان ديوان محاسبات؛ عبدالعلي تاجي، معاون حقوقي، امور مجلس و استان‌ها از معاونت توسعه‌ي مديريت و سرمايه‌ي انساني رئيس جمهور، و دكتر هادي احتشامي، معاون دادستان كل كشور تشكيل‌گرديد.
در اين جلسه، فرم‌هاي «درخواست مجوز امحاي اوراق راكد» وزارت كشور؛ سازمان مديريت بحران؛ راه‌آهن جمهوري اسلامي ايران؛ وزارت صنعت، معدن و تجارت، و سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، مورد بررسي قرار گرفت كه طي آن، 16 رديف انتقالي، 1 رديف امحائي و 1 رديف امحائي مشروط، اعلام شد و به تصويب رسيد.