فعاليت اداره‌كل حفاظت و نگهداری اسناد، در راستای هدف استانداردسازی شرايط مخازن و بايگانی‌های دستگاه‌اداره‌كل حفاظت و نگهداري اسناد، در راستای هدف استانداردسازی شرایط نگهداری اسناد در مخازن و بایگانی‌های ديگر دستگاه‌ها و سازمان‌ها، کارشناسان گروه آسیب‌شناسی و آزمایشگاه را، برای بازدید، نمونه‌برداری زيست‌شناسانه و پايش شرایط فیزیکی نگهداری اسناد، به دو وزارتخانه‌ي دارائی، و صنعت، معدن و تجارت اعزام كرد.
در این بازدیدها، علاوه بر انجام آزمون‌‌های کیفی محیطی، تمامي مشخصات مکان‌هاي منظور شده براي مخزن و بایگانی، مورد ارزیابی قرارگرفت و برگه‌‌های مربوط به آن، تکمیل و میزان مناسب بودن شرایط نگهداری با تخصیص امتیاز به موارد بااهمیت، مشخص شد.
گفتني است كه براي رفع كاستي‌هاي موجود در محيط مخازن و بایگانی‌ها، بناست اين گزارش‌ها به سازمان‌های ذيربط، ارسال شود.