انتشار اسناد روزنامه‌نگاران و مطبوعات به انضمام اسناد چاپ، به همت کتابخانه‌ی مجلساسناد روزنامه‌نگاران و مطبوعات، کار جدیدی از کتابخانه‌ي مجلس، در زمینه‌ي تاریخ مطبوعات در ایران و بررسی رابطه‌ي متقابل مجلس و مطبوعات، در طول بیست و چهار دوره‌ي مجلس شورای ملی است و هدف نویسنده‌ي آن، معرفي اسناد مربوط به نمایندگان روزنامه‌نگار، در آرشیو مرکز اسناد کتابخانه‌ي مجلس است.
در این کتاب، پس از مقدمه‌اي مفصل در باره‌ي کلیات مربوط به اسناد، ذیل نام تک تک نمایندگان روزنامه‌نگار - که طی 24 دوره به مجلس شورای ملی راه‌ يافته‌اند- اسناد مربوط به آنان، قرار داده شده است.
افراد نامبرده در اين بخش، 213 نفر هستند كه هر کدام به نوعی، دست اندرکار چاپ نشریاتی در کشور بوده‌اند.
نويسنده در ادامه، اسناد مربوط به مطبوعات و پس از آن، اسناد مربوط به حوزه‌ي چاپ را معرفي كرده است.
کتاب یاد شده، حاوی بیش از 304 سند است و در 670 صفحه منتشر شده است.
رئيس محترم كتابخانه‌ي مجلس، در مقدمه‌ا‌ي كه بر اين كتاب نوشته است، خاطر نشان ساخته كه پژوهش حاضر، برای نشان دادن تأثیر مطبوعات در اوضاع سیاسی كشور از زاویه‌ي ديد نمایندگانی است که در اصل مطبوعاتی بوده‌اند. ما با این دست پژوهش‌ها، می‌توانیم به روند تغییرات فرهنگی و سیاسی کشور، و این که اين روند متأثر از چه شرایط فرهنگی‌اي بوده‌‌ است، پي‌ببريم.