جستجوی وب سایت
 جستجو

جستجوی منابع
از کتابدار بپرسید
فهرست کتابخانه های ایران
 English | العربیه | Italiano | Français | Русскийسازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران صفحه اصلی تماس با ما نقشه سایت
درباره سازمان » آرشيو ملي ايران  » اهداف و وظایف آرشيو ملي

هدف‌ از تأسيس‌ سازمان‌ اسناد ملي‌ ايران‌ (آرشيو ملي ايران ) :
1. جمع‌آوري‌ و حفظ‌ اسناد ملي‌ ايران‌ در سازماني‌ واحد.
2. فراهم‌ آوردن‌ شرايط‌ و امكانات‌ مناسب‌ براي‌ دسترسي‌ عموم‌ به‌ اين‌ اسناد .
3. صرفه‌جويي‌ در هزينه‌هاي‌ اداري‌ و استخدامي‌ از طريق‌ تمركز پرونده‌هاي‌ راكد وزارتخانه‌ها و مؤسسات‌ دولتي‌ و وابسته‌ به‌ دولت‌ و همچنين امحاي‌ اوراق‌ زايد، مي باشد.
". مصاديق‌ اسناد ملي در تبصره ذيل‌ ماده اول‌ قانون‌ تأسيس‌ سازمان‌ اسناد ملي‌ ايران‌، بدين‌گونه‌ تعيين‌ شده‌اند: "كليه اوراق‌، مراسلات‌، دفاتر، پرونده‌ها، عكس‌ها، نقشه‌ها، كليشه‌ها، نمودارها، فيلم‌ها، نوارهاي‌ ضبط‌ صوت‌، و ساير اسنادي‌ كه‌ در دستگاه‌ دولت‌ تهيه‌ شده‌ و يا به‌ دستگاه‌ دولت‌ رسيده‌ است‌ و به‌طور مداوم‌ يا غيرمداوم‌ در تصرف‌ دولت‌ بوده‌ و از لحاظ‌ اداري‌، مالي‌، اقتصادي‌، قضايي‌، سياسي‌، فرهنگي‌، علمي‌، فني‌، و تاريخي‌ به‌ تشخيص‌ سازمان‌، ارزش‌ نگهداري‌ دائمي‌ داشته‌ باشد".
اعضاي شوراي‌ سازمان ( شوراي آرشيو ملي )‌ به‌موجب‌ ماده چهارم قانون‌، به شرح زير مي باشد .
1. وزير امورخارجه‌.
2. وزير علوم، تحقيقات و فناوري.
3. دادستان‌ كل‌ كشور.
4.سازمان‌ مديريت‌ و برنامه‌ريزي‌ كشور رئيس‌
5. دادستان‌ ديوان‌ محاسبات.
6. دو نفر از اشخاص‌ متبحر در فرهنگ‌ و تاريخ‌ ايران‌ به‌ پيشنهاد وزير علوم تحقيقات و فناوري و تصويب‌ هيئت‌ وزيران‌ كه‌ براي‌ مدت‌ سه‌ سال‌ انتخاب‌ مي‌شوند و انتخاب‌ مجدد آنها بلامانع‌ است.

*به‌جاي‌ اعضاي‌ مذكور در چهار بند اول‌، معاونان‌ آنها مي‌تواننند حضور يابند. ماده پنجم‌ قانون‌ مزبور وظايف‌ شورا را به‌ شرح‌ زير تعيين‌ كرده‌ است‌:

1. تشخيص‌ اوراق‌ زايد قابل‌ امحاء و تصويب‌ فهرست‌ مشروح‌ آنها، كه‌ قبلاً از طرف‌ سازمان‌ اسناد ملي‌ ايران‌ و وزارتخانه‌ يا مؤسسات‌ دولتي‌ ذيربط‌، طبق‌ مقررات‌ اين‌ قانون‌ تهيه‌ و تنظيم‌ شده‌ باشد.
2. تصويب آيين نامه هاي مربوط نحوه بررسي و نقل و انتقال پرونده هاي راكد و اسناد ملي.
3. تصويب‌ آيين‌نامه‌هاي‌ مربوط‌ به‌ تنظيم‌ و نگهداري‌ اسناد ملي‌ و قرار دادن‌ آنها در دسترس‌ عامه‌ و همچنين‌ مقررات‌ مربوط‌ به‌ اسناد محرمانه‌ و نحوه مراجعه‌ به‌ آنها.
4.تصويب‌ مقررات‌ و ضوابط‌ و معيارهايي‌ كه‌ وزارتخانه‌ها و مؤسسات‌ وابسته‌ به‌ دولت‌ بايد در تنظيم‌ و ضبط‌ و نگهداري‌ پرونده‌ها و اسناد و مدارك‌ رعايت‌ كنند. ‌
5. تدوين‌ تعرفه‌اي‌ كه‌ طبق‌ آن‌ سازمان‌ اسناد ملي‌ در ازاي‌ تهيه ريزفيلم‌ و رونوشت‌ گواهي‌ شده‌ و يا انجام‌ خدمات‌ مشابه‌، از اشخاص‌، اعم‌ از حقيقي‌ و حقوقي‌، حق‌الزحمه‌ دريافت‌ خواهد كرد.
بطور كلي اهداف و وظايف آرشيو ملي ايران عبارت است از:
جمع‌آوري و حفظ اسناد ملي (اعم از دولتي و غير دولتي ) و فراهم نمودن شرايط و امكانات مناسب براي دسترسي عموم به اين اسناد .
اقدام در خصوص تعيين تكليف اسناد راكد دستگاه‌هاي دولتي و وابسته به دولت و شناسايي اسناد واجد ارزش .
نظارت بر حسن اجراي مصوبات شوراي اسناد ملي در دستگاه‌هاي دولتي وابسته به دولت.
نظارت بر انتقال اسناد واجد ارزش نگهداري به سازمان.
نظارت بر امحاي اوراق زائد در دستگاه‌ها .
نظارت بر نحوه نگهداري و مدت زمان نگهداري پرونده‌ها در دستگاه‌ها .
حفظ و نگهداري، ترميم ،تنظيم و پردازش اسناد آرشيوي جمع‌آوري شده از موسسات حقيقي و حقوقي، بر مبناي روش‌هاي نوين وتأمين شرايط و امكانات مناسب براي دسترسي عموم مردم به اين اسناد.

صفحه های مرتبط در این سایت

کليه حقوق اين سايت برای سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران محفوظ است (يادداشت هاي حقوقي)